Albümdeki Parçalar

01. Hava Nagila
02. Nitsaneh Shalom
03. Machar (Le'an)
04. Bat Tsurim
05. Mechol Ovadia
06. Nigun Shell Yossy
07. Hashual
08. At Va Ani
09. Haro Ah Haktanah
10. Debka Halel
11. Hora Medura
12. Dodi Dodi
13. Debka Adama
14. Kuma Echa
15. Simchat He Amel
16. Erev Ba
17. Keshoshana
18. Ma Navu
19. Eretz Zavat Chalev
20. Shibolet Bassadeh
21. Hora Bialik
22. Hine Lanu Nigun Yesh
23. Chiribim
24. Hora Chedera
25. Sachaki
26. Sherele
27. Sulam Ya'akov

Link