Albümdeki Parçalar

01. Hulyet, Hulyet Kinderlech
02. Lomir Alle Zingen [Let Us All Sing]
03. A Zemer
04. A Fidler
05. Drie Techterlech
06. Der Bekher
07. Kinder Yorn
08. Dona, Dona
09. Unter a Kleyn Beymele
10. Der Fisher
11. Drei Yingelech
12. Papier Iz Doch Veis
13. Az Der Rebbe Zingt
14. Di Zun Vet Aruntergeyn

Albümü Dinle

Link